TOF Diemen, Algemene voorwaarden

 • Ondernemer:
  • VOF TOF Diemen;
 • Inbrenger:
  • iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon woonachtig in Nederland en 18 jaar of ouder, die kleding in consignatie aanbiedt aan afnemer via de webshop van TOF Diemen;
 • Consument:
  • de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met TOF Diemen;
 • Items:
  • de kledingstukken, schoenen, tassen en accessoires die op de website te koop worden aangeboden;
 • Herroepingsrecht:
  • de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Overeenkomst op afstand:
  • een overeenkomst waarbij door verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van techniek voor communicatie op afstand (Internet / Website);
 • Webshop:
  • de door TOF Diemen geëxploiteerde webshop;
 • Website:

TOF Diemen
Muiderstraatweg 3
1111 PS Diemen
Telefoonnummer: 020-3314212
Emailadres: tofdiemen@gmail.com
KvK-nummer: 60689307
BTW-identificatienummer: NL854017173B01

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TOF Diemen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen TOF Diemen en consument.
 • De website bevat een zo volledig en nauwkeurig als mogelijke omschrijving van de aangeboden items. TOF Diemen kan niet aan de inhoud van haar aanbiedingen worden gehouden als de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, of onderdelen daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. TOF Diemen is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een dergelijke kennelijke vergissing of verschrijving.
 • De overeenkomst tussen TOF Diemen en consument komt niet eerder tot stand dan op het moment dat de bestelling uitdrukkelijk door TOF Diemen per e-mail aan de consument is bevestigd.
 • Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de Item(s), dient de consument rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden Item(s) worden wanneer van toepassing de maten vermeld zoals op het label. Bij twijfel kan de consument contact opnemen via: info@todiemen.com.
 • De aangeboden Item(s) verkeren in goede staat, zijn van hoge kwaliteit en worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw als praktisch afgebeeld en/of beschreven. Inherent aan al dan niet gebruikte kleding is dat deze gebruikssporen kunnen vertonen.
 • Bij aankoop van Item(s) via de webshop heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden en derhalve de Item(s) te retourneren gedurende een periode van vijf werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na verzending van de Item(s). Consument dient voor het verstrijken van deze bedenktermijn TOF Diemen telefonisch dan wel per email te melden dat zij/hij gebruik wil maken van haar/zijn recht de item(s) te retourneren en een beschrijving van de klacht te geven.
 • Tijdens voornoemde bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met de geleverde Item(s), labels, codering en verpakking. Consument zal de Item(s) slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij de Item(s) wenst te behouden. Indien consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij de Item(s) met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking (incl. labels) aan TOF Diemen retourneren, conform de verstrekte instructies. De kosten van terugzending zijn voor rekening van consument ongeacht de wijze van terugzending. Het eventueel door consument betaalde bedrag (exclusief kosten van heen- en terugzending) zal TOF Diemen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde Item(s) terugbetalen.
 • De Overeenkomst tussen TOF Diemen en consument eindigt wanneer consument de koopprijs van de betreffende Item(s) heeft voldaan en de herroepingstermijn is verstreken.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat consument aan TOF Diemen kenbaar heeft gemaakt.
 • De bestelling wordt verzonden via een door TOF Diemen aan te wijzen logistieke dienstverlener. De verkoopprijs van de Items, zoals vermeld op de website, zijn exclusief handelings- en verzendkosten.
 • TOF Diemen streeft ernaar om een verkocht Item binnen 5 werkdagen na bestelling bij de consument te bezorgen, tenzij er een langere leveringstermijn is overeengekomen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in dit proces.
 • Elke zending is voorzien van een Track & Trace nummer, die TOF Diemen per email ontvangt en waarmee ze via een weblink meer inzicht kan verschaffen in de status van de verzending. Indien een zending na 5 werkdagen nog niet gearriveerd is, dient de consument dit te melden via info@tofdiemen.com. TOF Diemen zal zich inspannen om deze situatie naar tevredenheid op te lossen.
 • Als de bezorging met meer dan 20 dagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval TOF Diemen het door consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terug zal betalen.
 • Consument is verplicht de door TOF Diemen geleverde Item(s) af te nemen op het moment dat deze aan haar/hem ter beschikking worden gesteld. Indien consument afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is TOF Diemen gerechtigd de Item(s) op te slaan voor rekening en risico van consument.
 • TOF Diemen behoudt zich het recht voor om deelleveringen aan consument te leveren, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen kan worden verzonden.
 • De prijs die door TOF Diemen aan ieder Item wordt toegekend is mede afhankelijk van de kwaliteit, het merk, de courantheid en de staat waarin een item zich bevindt. De nieuwprijs die staat vermeld is gebaseerd op of voor hoeveel het daadwerkelijke product elders online verkocht wordt, of een prijs die vergelijkbaar is in dezelfde categorie van dat merk.
 • De in de webshop vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzend en handelingskosten a euro 5,95.
 • Na plaatsing van een bestelling in de webshop, bevestigt TOF Diemen deze bestelling met vermelding van de totale verschuldigde kosten inclusief verzendkosten.
 • Betaling van de bestelde Item(s) kan geschieden door directe betaling na de bestelling via Ideal.
 • TOF Diemen is uitsluitend aansprakelijk voor die schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder een overeenkomst of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van TOF Diemen. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de factuur met een maximum van EUR1.000,-
 • De aansprakelijkheid van TOF Diemen eindigt wanneer consument de koopprijs van de betreffende Item(s) heeft voldaan en de herroepingstermijn van deze voorwaarden is verstreken.
 • TOF Diemen aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door de logistieke dienstverlener.
 • TOF Diemen is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. TOF Diemen draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.
 • TOF Diemen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens consument als zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van TOF Diemen gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. TOF Diemen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat TOF Diemen haar verbintenis had moeten nakomen.
 • TOF Diemen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.